Op de website overogen.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Gebruikmaking van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig (medisch) advies. Indien u zonder verificatie of nader (medisch) advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en er gebruik gemaakt wordt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan overogen.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Aansprakelijkheid

Overogen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Overogen.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Overogen.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van eigenaren, medewerkers en vrijwilligers van Overogen.nl